• Maandag 20 november is er de algemene leden vergadering aanvang 20.00 uur.
  vanaf 19.30 uur liggen de agenda stukken ter inzage in de bestuurskamer.

   

   

  Agenda Algemene Ledenvergadering 20 november 2023

   

  1. Opening om 20:00 uur

  2. Vaststellen agenda

  3. Mededelingen

  4. Rondvraag

  5. Vaststellen verslag ALV 06-04-2022/ 09-10-2022/ 23-10-2023 **

  6. Jaarverslag secretariaat 2022-2023 **

  7. Jaarrekening 2022-2023 **

  a. Verslag kascommissie 2022-2023

  b. Decharge bestuur

  c. Benoeming nieuwe kascommissie

  8. Begroting 2023-2024 **

  9. Bestuursverkiezing.

  1. Tussentijds aftredend Tonny Harmsen; secretaris.

  2. Aftredend en herkiesbaar Dirk van Dijk; penningmeester.

  3. Aftredend en herkiesbaar Henk Bultman; voorzitter.

  4. Aftredend en herkiesbaar William Eghuizen; bestuurslid Technische Zaken.

  Voordracht bestuur m.b.t. functiewisseling:

  1. Het bestuur stelt voor om te benoemen in de functie van secretaris Dirk van Dijk; thans

  penningmeester.

  2. Het bestuur stelt voor om te voorzien in de vacature van penningmeester door de

  benoeming van Jan van Raalte; thans bestuurslid Accommodatie.

  3. Te voorzien in de vacature van bestuurslid Accommodatie door Gerrit Hoekert.

   

  Tegenkandidaten kunnen door tenminste drie leden worden voorgesteld tot

  uiterlijk 15 november 2023 bij het secretariaat.

   

  PAUZE

   

  10. Mandaat voor informatief en oriƫnterend gesprek met vv Hattem over verdere

  samenwerking.

   

  ** Deze stukken liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in de bestuurskamer.