• Indelingsprocedure

  INLEIDING
  Hatto-Heim streeft er naar om in het jeugdvoetbal spelplezier voorop te stellen en daarnaast een gedegen voetbaltechniek en competitie-element te hebben. Dit alles met een "fairplay" mentaliteit.
  Voetbaltalenten worden gevraagd voor de selectieteams.
  Het beleid van Hatto-Heim is gericht op doorstroming van de eigen jeugd. Dit geldt zowel voor de doorstroming naar selectieteams als voor de doorstroming naar hogere leeftijdscategorieën.

  2. PRESTATIE GERICHT OF RECREATIE GERICHT VOETBALLEN
  Bij Hatto-Heim vinden we dat alle jeugdleden zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen prestatiegericht en recreatiegericht voetballen.
  Strikt genomen is elke vorm van amateurvoetbal natuurlijk recreatiesport. Echter de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een onderscheid tussen spelers. Niet iedere jeugdspeler heeft dezelfde inzet, kwaliteit en instelling om gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn voetballend vermogen.

  We hebben er voor gekozen om prestatie en recreatie een duidelijke plek te geven. Natuurlijk kunnen beiden niet zonder elkaar. Maar de selectieteams van zowel de senioren als de jeugd zijn nadrukkelijk prestatiegerichte elftallen en bij alle andere teams is het recreatieve aspect het belangrijkst.

  Bij prestatievoetbal worden spelers geselecteerd om in de hoogste teams van die leeftijdsklasse te spelen. Van selectiespelers wordt echt een prestatie gevraagd. Vaker trainen, er gewoon naast staan als niet de juiste instelling wordt getoond, maar ook als de trainer/coach het in het belang van de wedstrijd zo wil. Een selectieteam gaat voor opleiding en resultaat. Niet selectiteteams (lees recreatievoetbal) zal speelminuten na evenredigheid verdeeld worden.

  De andere kant is, dat de vereniging er veel aan doet om het mogelijk te maken, dat selectieteams een topprestatie kunnen leveren. De trainers/coaches hebben elke training en wedstrijd als belangrijkste opdracht om elke individuele speler beter te maken.
  Als vereniging investeren we hierin, omdat we in onze eerste elftallen - uiteindelijk de boegbeelden van onze club - graag met zoveel mogelijk binnen onze vereniging opgeleide spelers willen voetballen op een zo hoog mogelijk niveau. Daar hebben we ook sponsors voor. Het is dus niet zo gek, dat steeds vaker getalenteerde jongens en meisjes uit de omgeving ervoor kiezen om bij Hatto-Heim in de jeugd te komen spelen.

  Als selectiespeler krijg je twee keer in de week training van een gediplomeerde trainer. In een selectie voetballen is niet verplicht. De spelers /ouders die in aanmerking komen voor een selectie moeten zelf ook aangeven, dat ze de verplichtingen van prestatievoetbal aan willen gaan.

  Als het spelen in een selectieteam niet jouw opzet is, ben je natuurlijk wél van harte welkom bij Hatto-Heim We hebben juist heel veel ploegen waar lekker wordt gebald en getraind. Ook daar vindt iedereen winnen leuker dan verliezen, maar de extra druk om te presteren, staat alleen in onze selectieteams centraal.

  3. SELECTIEBELEID
  Door het selecteren van jeugdspelers op inzet, kwaliteit en instelling, wordt geprobeerd om iedere jeugdspeler de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen als voetballer. Wij zijn van mening dat het spelen van voetbal op het juiste spelniveau leuker en leerzamer is, dan wekelijks onder of boven het niveau te moeten spelen.

  Doelstellingen van het selectiebeleid zijn:

  • indelen van spelers op zijn/haar niveau

  • indelen naar evenwichtige teamsamenstellingen (leeftijd.)


  4. SELECTIECRITERIA

  In de selectieteams spelen de beste spelers. Daarbij wordt onder meer gekeken naar:

  • fysieke en motorische eigenschappen

  • talent voor het omgaan met de bal

  • technische balvaardigheid

  • inzicht

  • mentaliteit

  • motivatie

  • leergierigheid

  • coachbaarheid

  • discipline, binnen en buiten het veld


  5. BEOORDELING

  Om tot een goede indeling van spelers te komen wordt elke speler, zowel prestatief als recreatief, beoordeeld. De ontwikkelingen van de spelers worden vastgelegd Talento spelers volgsysteem.
  De informatie wordt verkregen uit:

  • Beoordelingen door HJO, Hoofdtrainer / trainer van de leeftijdsgroep TC gedurende het hele seizoen.

  De beoordelingen van de spelers worden intern besproken met de Technische Commissie Jeugd de hoofdleider van de leeftijdsgroep.
  Ook worden er speciale wedstrijden of trainingen worden georganiseerd, waarin spelers extra worden beoordeeld.

  6. TEAMINDELING

  De spelers worden voor het begin van de competitie in een team ingedeeld.
  Bij de selectieteams / overige teamsgebeurt dit door de Technische Commissie i.s.m. Trainer / leider.

  Het uitgangspunt is dat spelers in de leeftijdscategorie spelen waarin ze, gelet op hun leeftijd, thuishoren.
  De teamindeling gebeurt op basis van breed verkregen informatie. De input van de leiders, trainers, coördinatoren en (interne) scouts is hierbij bepalend.

  Bij de teamindeling wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met:

  • Kwaliteiten van de speler

  • Leeftijdsopbouw per team


  De spelers worden zo ingedeeld dat de niet selectieteams kwalitatief zo gelijkwaardig mogelijk aan elkaar zijn. In elk team zitten enkele redelijk goede voetballers. Hiermee wordt voorkomen dat de laagste teams alleen maar zwakke spelers hebben.

  Voor de F- en E-pupillen geldt, dat op basis van leeftijd wordt ingedeeld. Voor de hogere teams

  wordt naast de leeftijd ook gekeken naar de individuele voetbalkwaliteiten van de voetballers. Spelers kunnen op basis van hun voetbalkwaliteiten in een hoger selectie team komen.

  Bij de Mini's , F- en E-pupillen wordt er meer dan in andere categorieën gekeken naar de aanwezigheid van klasgenootjes en/of vriendjes in een bepaald team. Echter hoe hoger er wordt gespeeld, hoe meer prestatiegericht de indeling is.

  Ter voorbereiding op de indelingen van het nieuwe seizoen zullen er voor de selectieteams aan het einde van het lopende seizoen voorselectiewedstrijden plaatsvinden( Zie punt 5) Voor aanvang van de zomervakantie worden de voorlopige indelingen van alle jeugdelftallen bekend gemaakt. Tijdens de voorbereiding van het nieuwe seizoen zullen er oefenwedstrijden plaatsvinden. De voorlopige teamindelingen zullen tijdens de voorbereiding in het nieuwe seizoen bekendgemaakt worden.

  7

  Hatto-Heim houdt altijd de optie open om spelers die zich goed ontwikkelen gedurende het seizoen met een hoger team mee te laten trainen of geheel naar een hoger team te plaatsen. Dit gebeurt in overleg met hoofdjeugdopleiding, trainer, technische commissie en desbetreffende speler samen met ouder(s)/verzorgers. Aan de andere kant blijft ook altijd de mogelijkheid bestaan om een speler naar een lager team te plaatsen als blijkt dat een speler toch niet op een bepaald niveau mee kan komen. Vaak wordt dit gezien als een degradatie, maar wij willen voorkomen dat een speler te weinig aan spelen toekomt of het plezier in voetbal kwijtraakt. Bij uitzonderlijke talenten kan het voorkomen dat een speler vervroegd naar een hogere leeftijdsgroep wordt geplaatst.
  8. CYCLUS TEAMINDELING

  • september t/m mei- beoordeling spelers tijdens trainingen en wedstrijden gedurende het seizoen

  • december/januari - 1ste beoordeling door leider/trainer d.m.v. beoordelingsformulieren

  • april - 2e beoordeling door leider trainer d.m.v. beoordelingsformulieren

  • mei/juni - eventueel beoordeling selectiespelers tijdens proeftrainingen/-wedstrijden

  • juni/juli- bekendmaking voorlopige indelingen

  • augustus/september- beoordeling spelers tijdens trainingen en oefen- bekerwedstrijden voorbereiding

  • september: teamindelingen.


  9 DISPENSATIE/VERVROEGD OVER

  In bijzondere gevallen verleent de KNVB aan een speler toestemming om één leeftijdsgroep lager uit te komen dan waarin de betrokken speler formeel, gezien de leeftijd, thuishoort (dispensatie).

  Voorwaarden dispensatie:

  • Niet mogelijk in categorie A en bij de F-pupillen.

  • Per leeftijdscategrie slechts drie spelers; per zevental hoogstens twee.

  • Uitsluitend aan 1ste jaar spelers in de betreffende leeftijdsgroep.

  • Indien er dispensatie is verleend kan men niet promoveren.

  Dispensatie/vervroegd over wordt vastgesteld voor de aanvang van de competitie op basis van de onderstaande criteria:

  • leeftijd

  • sociale / emotionele / fysieke ontwikkeling

  • teamsamenstelling

  • instemming ouders/verzorgers en speler

  In alle gevallen is het reglement van de KNVB leidend.